חדשות ועדכונים

19.09.2019
ספטמבר 2019- חלוקת עציץ לראש השנה

שנה טובה לכל תושבי שכונת נאות עידן
 
חלוקת עציץ - שי לשנה החדשה , תתקיים ברחבת המכולת השכונתית ביום שישי ה 27.9.2019  בין השעות 10עד 14 .
 
(למי שלא יהיה בחלוקה ניתן יהיה לפנות לחבר הועד גדעון בטל'  0544293449 ולקבל שובר לקבלת השי , במשך שבוע נוסף , בחנות ארטרה)
--
ועד שכונת נאות עידן
 

22.08.2019
הפנינג סוף שנה בנווה אילן
הפנינג סוף שנה

21.01.2018
שינוי מועד אספה כללית
עקב נסיבות בלתי צפויות , האספה השנתית תדחה מיום שלישי הקרוב (23.1.18) למועד אחר. הודעה על מועד קיום האספה תובא בקרוב . ועד שכונת נאות עידן

05.03.2017
פורים 2017
פורים 2017 1

07.02.2017
הודעות ועד השכונה
הודעות ועד השכונה 5.2.17 (1)

הרשמה לניוזלטר

אתה יכול גם להירשם לרשימת תפוצה ספציפית:

אודות העמותה

תקנון העמותה החדש החל מ נובמבר 2016

תקנון עמותת "נאות עידן"

 

 1. שם העמותה – עמותת נאות עידן.

 

 1. משרד העמותה הראשי יהיה בביתו של יו"ר העמותה המכהן ו-או בביתו של גיזבר העמותה.

 

 1. בכל מקום בתקנון בו השתמשנו במילה בלשון זכר הכוונה היא גם לשון נקבה. כל יחידת דיור אחת מהווה קול אחד להלן יקרא "חבר" עמותה בתקנון.

 

 1. מטרות העמותה:

 

 • לפעול לרווחתם ולשיפור איכות חייהם של חברי העמותה, לשימור, לטיפוח ולשיפור איכות הסביבה של שכונת נאות עידן.
 • לפעול, ליזום ולפתח פעילות חברתית תרבותית וקהילתית המתאימה לרצון חברי העמותה ולאופי העמותה.
 • לפעול, ליזום ולפתח מפעלים ערכיים, חברתיים וכלכליים אשר יתרמו לרווחת חברי העמותה ושיפור איכות חייהם, יגדילו את מעורבותם של חברים קיימים ויעודדו את הצטרפותם של חברים נוספים, תושבי שכונת נאות עידן.
 • לפעול לשמירת ערך נכסי העמותה כולל ערכם של בתי חברי העמותה.
 • להשקיע את כספי העמותה ולשמרם לשימוש העמותה לצרכיה ולהגשמת מטרותיה.
 • לפעול, לארגן, לרכז ולייצג את חברי העמותה בכל מו"מ, התקשרות ו/או הסכם, בפני עיריית יבנה, משרדים ממשלתיים, גופים ומוסדות ציבוריים ופרטיים, בכל נושא ועניין הקשור לקידום מטרות העמותה ובהתאם להחלטות העמותה.
 • לפעול, לארגן, לייצג גופים נוספים אשר מעוניינים לפעול ביחד עם העמותה, אשר הועד אישר לפעול ביחד איתם, לקידום נושאים ומטרות הזהים למטרות העמותה.
 • לפעול ולתרום לקהילה ולאוכלוסיות מיוחדות, בהתאם להחלטות העמותה מעת לעת.
 • לפעול להגשמת וליישום מטרות העמותה.

 

 1. סמכויות העמותה

 

 • לייצג את חברי העמותה בפני כל רשות ו/או גוף משפטי, מנהלי מוניציפלי, ציבורי או פרטי, וליתן בשם כל חבר בעמותה ביחד ולחוד, כל התחייבות שהיא, לקידום מטרות העמותה והחלטות מוסדותיה הנבחרים.
 • להתקשר בחוזים עם אנשים, גופים פרטיים ותאגידים לשם הגשמת מטרות העמותה.
 • לחתום בשם חברי העמותה על כל חוזה והתחייבות שהיא, שמטרתם יישום ביצוע וקידום מטרות העמותה, בהתאם לכללי מנהל תקין.
 • לייצג את חברי העמותה במשפט, תביעה ו/או כל הליך משפטי במידה והדבר נחוץ לקידום מטרות העמותה וע"פ החלטת מוסדותיה הנבחרים.
 • להתחייב בשם העמותה, התחייבויות כספיות ואחרות, הדרושות לביצוע מטרות העמותה והחלטותיה.
 • למרות האמור בסעיפים 4.א. – ה. לעיל, תהיה לעמותה סמכות מוגבלת להתחייב אך ורק בגבולות תקציבה השנתי ולא יותר מאשר סכום הכנסותיה השוטפות + 15% מהון העמותה המזומן.
 • ליצור קרנות וחשבונות בנק מיוחדים לצורכי העמותה, לשם השגת מטרות העמותה ולשם שמירת ערך כספי העמותה.
 • ליזום לנהל ו/או להשתתף במפעלים כלכליים, כספיים מסחריים היכולים להיות לתועלת ולקידום מטרות העמותה, ככל שמפעלים אילו אינם נוגדים את מטרות העמותה.
 • ליזום לנהל ולהשתתף במפעלי חברה ותרבות בהתאם למטרות העמותה ולרווחת חברי העמותה והקהילה.
 • לפעול במשותף, אד הוק, עם העיריה, שכונות , ועדים, גופים חברתיים או כלכליים, לצורך השגת יעד/ים אשר הינם במסגרת מטרות העמותה.
 • לעשות את כל הנדרש וליתן את כל ההתחייבויות הנחוצות לשם השגת מטרות העמותה ו/או קידומן.

 

 1. החברות בעמותה

 

 • חברים בעמותה הם חוכרים/ בעלי זכות בנכס מקרקעין (בית) בשכונת "נאות עידן" ( השכונה הצבאית ביבנה) אשר נרשמו כחברי העמותה במסגרת הקמת השכונה ע"י צה"ל וחוכרים/ בעלי זכויות בנכס מקרקעין בשכונת "נאות עידן" אשר ביקשו להצטרף לעמותה, במהלך השנים מאז הקמת העמותה, ובקשתם אושרה ונרשמה כדין ע"י מוסדות העמותה המוסמכים.

 

 • קבלת חבר חדש

 

 • חוכר / בעל זכות במקרקעין בשכונת "נאות עידן" ( השכונה הצבאית ) אשר מבקש להצטרף ולהתקבל כחבר בעמותה, יגיש לוועד העמותה בקשה בזו הלשון:

"אני ( שם, מען, מס. ת.ז. ) מבקש להיות חבר בעמותת נאות עידן. מטרות העמותה ותקנונה ידועים לי. אם אתקבל כחבר בה, אני מתחייב לקיים את הוראות התקנון ואת החלטות האסיפה הכללית של העמותה."

 • ההחלטה בדבר קבלת המבקש כחבר בעמותה או אי קבלתו נתונה בידי הועד. סרב הועד לקבל את המבקש רשאי הוא לערער על הסרוב בפני ועדת הבוררות. סרבה ועדת הבוררות לקבל את המבקש, רשאי הוא לערער בפני האסיפה הכללית של העמותה.

 

 • ההצטרפות כחבר חדש לעמותה, מותנית באישור וועד העמותה, בתנאים ובהחלטות אשר יקבעו מעת לעת ע"י ועד העמותה.
 • כל בעלי הזכות באותה יחידת דיור יחשבו כחבר אחד בעמותה.
 • לא יוכל להתקבל כחבר עמותה, קטין אשר גילו מתחת ל – 18 שנה.

 

 1. זכויות וחובות של חבר בעמותה

 

 • חבר העמותה, כאמור בסעיף 5. לעיל, רשאי להשתתף בכל פעולות העמותה ולהנות משרותיה.
 • חבר העמותה רשאי להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית.
 • חבר רשאי להציג את מועמדותו לכל תפקיד בעמותה ולהיבחר למוסדותיה הנבחרים, ועד העמותה, ועדת הביקורת וועדת הבוררות.
 • זכות הצבעה באסיפה הכללית תהיה רק לאחד מבעלי הזכות ביחידת דיור.
 • חבר העמותה, חייב לפעול בהתאם לתקנון העמותה, בהתאם להחלטות ועד העמותה ובהתאם להחלטות האסיפה הכללית.
 • הועד, באישור האסיפה הכללית, רשאי לקבוע כי ישולמו דמי חבר, או כל תשלום אחר, שתשלומם יהיה חובה על החברים.
 • פקיעת החברות בעמותה אינה פוטרת מסילוק התשלומים שהגיעו לעמותה מן החבר ערב פקיעת חברותו בעד התקופה שעד לפקיעת חברותו.

 

 1. פקיעת החברות

 

 • החברות פוקעת במקרים הבאים:
  • במות החבר בת/בן הזוג של הנפטר/ת ממשיכה חברותו עמותה.
  • בפרישתו מן העמותה.
  • הודעה על הפרישה תנתן לועד 30 יום מראש.
  • חבר אשר מכר את זכויותיו בנכס המקרקעין ופסק להיות חוכר/בעלים של נכס מקרקעין בשכונת נאות עידן.
  • בהוצאתו מן העמותה – ע"י הועד.
   • לחבר העמותה זכות ערעור על הוצאתו מהעמותה בפני האסיפה הכללית.
   • האסיפה הכללית רשאית לפי המלצת הועד להחליט על הוצאת חבר מן העמותה מאחד מן הטעמים הבאים:
    • החבר לא שילם לעמותה את המגיע לה ממנו.
    • החבר לא קיים את הוראות התקנון או את החלטות האסיפה הכללית.
    • החבר פועל בניגוד להחלטות העמותה.
   • לא ירחיק הועד חבר מן העמותה, ולא ימליץ הועד לאסיפה הכללית על הוצאת חבר מן העמותה אלא לאחר שניתנה לחבר התראה בכתב, ניתן לו זמן סביר לתיקון ולאחר שניתנה לו הזדמנות להשמיע את טענותיו לפני הועד.

 

 

 1. מתן הודעות לחבר

 

מתן הזמנה, דרישה, התרעה וכל הודעות אחרות של העמותה לחבר, יינתנו לו בכתב. ההזמנה הדרישה ההתרעה או ההודעה תהיה בכתב ותמסר לחבר ביד או תשלח בדואר רגיל למעונו הרשום בפנקס כתובות חברי העמותה, או תשלח לו באמצעות פקס ו- או דוא"ל ו-או מסרון פלפוני .

 

 1. האסיפה הכללית

 

 • זמן ומקום:
  • יומה, שעתה ומיקומה של האסיפה הכללית יקבעו בידי יו"ר ועד העמותה.
  • האסיפה הכללית תתכנס לפחות פעם אחת בשנה.

 

 • הזמנה לאסיפה:
  • אסיפה כללית תכונס ע"י הועד באמצעות הודעה שתינתן לכל חבר לפחות עשרה ימים מראש, ותציין יום, שעה, מקום וסדר יום לאסיפה.
  • פרסום יכול להיות שיהיה באמצעות הודעה ע"ג לוחות המודעות שבשכונה, באמצעות פרסום בעיתונים יומיים ומקומונים, באמצעות הדואר, פקס, דוא"ל ומסרון פלפוני.

 

 1. תפקידיה של אסיפה כללית רגילה

 

 • אסיפה כללית רגילה תשמע דינים וחשבונות על פעולות הועד ועל פעולות ודו"חות ועדת ביקורת וועדת בוררות, תדון בהם ובדין וחשבון הכספי שהגיש לה הועד, תחליט על אישורם או אי אישורם ותבחר בועד, ועדת ביקורת ועדת בוררות ורואה חשבון, והכל בהתאם להוראות התקנון.
 • באסיפה הכללית רשאים להשתתף כל חברי העמותה.
 • אסיפה כללית לא תפתח אלא אם כן נכחו במועד שנקבע לכינוסה 51% מחבריה לפחות. לא נתכנס המנין האמור – רשאים הנוכחים להחליט ברוב קולות, לקיים את האסיפה בתוך חצי שעה מן המועד שנקבע לכינוסה ובכל פורום שהתכנס.

 

 

 

 

 

 1. אסיפה כללית שלא מן המניין

 

 • הועד רשאי לכנס בכל עת אסיפה כללית שלא מן המניין, ועליו לעשות כן לפי דרישה בכתב של ועדת הביקורת, של הגוף המבקר או של עשירית מכלל חברי העמותה.
 • לא כינס הועד את האסיפה הכללית שלא מן המניין שנדרשה כדין, תוך 21 יום מיום שהוגשה הדרישה כאמור בסעיף 11.א. לעיל, רשאים הדורשים לכנסה בעצמם ובלבד שהאסיפה תתקיים בתוך 3 חודשים מיום שהוגשה הדרישה כאמור.
 • אסיפה כללית שלא מן המניין תכונס ככל האפשר, באותו האופן בו מכונסות אסיפות כלליות רגילות ע"י הועד.
 • לאסיפה הכללית שלא מן המניין יהיו אותן סמכויות החלטה של אסיפה כללית רגילה.
 • אופן הניהול של אסיפה כללית שלא מן המניין, לאחר שהתכנסה, וקבלת ההחלטות בה, יהיה זהה לזה של אסיפה כללית רגילה.

 

 1. יו"ר ומזכיר

 

 • יו"ר הועד ישמש כיו"ר האסיפה הכללית.
 • מזכיר הועד ישמש כמזכיר האסיפה.

 

 1. החלטות

 

 • החלטות האסיפה יתקבלו ברוב קולות המצביעים, זולת אם החוק או תקנון זה, דרשו רוב אחר לקבלתן. היו הכוחות שקולים, רשאי יו"ר האסיפה להכריע.
 • הועד רשאי להחליט כי עניינים מסויימים, לרבות קיום בחירות למוסדות העמותה, שינוי התקנון, פירוק העמותה וכד' יועברו להכרעת חברי העמותה בדואר ו-או בדוא"ל. חברי העמותה יתבקשו להצביע על אותם עניינים ע"י מסירת הודעה בכתב לועד באמצעות הדואר ו-או דוא"ל, ו-או מסרון פלפוני, ו-או באמצעות הצבעה אלקטרונית ממוחשבת. יראו הצבעה באופן זה כאסיפה כללית לכל דבר ועניין.

 

 1. פרוטוקול

 

מזכיר האסיפה ינהל וירשום את הפרוטוקול.

 

 1. הועד

 

 • הועד הוא בן 7 חברים לפחות, שיבחרו ע"י האסיפה הכללית.
 • האסיפה הכללית רשאית להחליט על הגדלת מספר חברי הועד מעבר לשבעה חברים, אך לא יותר מ-11 חברים.
 • בכל מקרה בו יוחלט על הגדלת מספר חברי הועד מעבר לשבעה חברים, מספרם הכולל של חברי הועד יהיה מספר אי זוגי.
 • אחת לשנה יתקיימו בחירות לוועד העמותה ובהן ייבחרו מחליפים למחצית מחברי הועד אשר יסיימו את תפקידם.

 

 

 1. תקופת כהונת הועד

 

 • תקופת כהונת חברי הועד כולל יו"ר הועד תהיה לתקופה של שנתיים.
 • בחירות לוועד יערכו כל שנה למחצית מחבריו.
 • חברי הועד ויו"ר הועד יהיו רשאים להציג את מועמדותם לתקופות כהונה נוספות כחברי ועד ו/או כיו"ר ועד ללא הגבלה כל שהיא.

 

 1. השלמת ועד

 

 • נתפנה מקומו של חבר ועד מכל סיבה שהיא, יתמנה במקומו חבר אשר היה מועמד בבחירות הקודמות, וצבר את מספר הקולות הרב ביותר מבין המועמדים שלא זכו להבחר כחברי ועד.
 • לא הסתייע למנות חבר כאמור בסעיף 17.א. לעיל, יתמנה במקומו החבר הבא אחריו ברשימת המועמדים שלא נבחרו כחברי ועד וכן הלאה.
 • במידה ואין אפשרות למנות חברים כאמור בסעיפי משנה 17.א., 17.ב. לעיל, רשאי הועד למנות, באופן זמני, חבר אחר של העמותה לכהן כחבר במקומו כחבר ועד, עד למועד האסיפה הכללית הקרובה אשר תבחר חבר ועד קבוע.
 • נבחרו באסיפה הכללית פחות מ – 7 חברי ועד, רשאי הועד למנות, באופן זמני, חברים אחרים של העמותה כחברי ועד ובתנאי שהמספר הכולל של חברי הועד לא יעלה על 11 חברים. החברים שמונו יכהנו עד למועד האסיפה הכללית הקרובה אשר תבחר חברי חברי ועד קבועים.
 • חבר ועד אשר נבצר ממנו למלא את תפקידו, בגלל סיבות שונות, רשאי הועד למנות, באופן זמני, חבר עמותה אחר ( בעדיפות מתוך מלאי המועמדים שלא נבחרו ) אשר ימלא את מקומו עד לחזרתו לתפקוד מלא.

 

 1. ישיבות הועד

 

 • הועד רשאי להסדיר בעצמו את מועד ישיבותיו, ההזמנה להן, המניין הדרוש להן, ודרך ניהולן.
 • הועד יקבע נוהל עבודה פנימי ויפעל על פיו.
 • הועד יקיים ישיבת ועד לכל הפחות אחת לרבעון.

 

 1. החלטות הועד

 

 • החלטות הועד יתקבלו ברוב קולות המצביעים.
 • החלטות הועד תהיינה בעלות תוקף חוקי ומחייב מייד עם קבלתן.
 • במידה והקולות בועד נחלקו באופן שווה יהא ליו"ר הועד קול מכריע.

 

 

 

 1. מבנה הועד

 

 • הועד יכלול 3 בעלי תפקידים קבועים: יו"ר, מזכיר, גזבר.
 • הועד יבחר מבין חבריו את בעלי התפקידים כאמור בסעיף 20. א. לעיל, אשר יהוו גם את יו"ר העמותה, מזכיר העמותה וגזבר העמותה.
 • כל המסמכים המחייבים את העמותה ייחתמו ע"י שניים לפחות מחברי הועד, כאשר אחד מהם חייב להיות יו"ר הועד ו-או הגיזבר מורשה החתימה.
 • לשתי החתימות תתווסף חותמת העמותה אשר תוחזק אצל הגיזבר.
 • תפקידיהם של היו"ר המזכיר והגזבר ייקבעו ע"י הועד.

 

 1. סמכויות הועד

 

 • ועד העמותה יהיה רשאי למנות ועדות משנה לביצוע תפקידים ספציפיים אשר יוטלו על ידו ועל הועדות אשר ימונו לשם כך. ועדות אילו יהיו אחראיות לפעולתן בפני הועד בלבד.
 • הועד מוסמך להחליט על הטלת תשלום על כל חברי העמותה. תשלום זה ישמש למימון פעולותיה השוטפות של העמותה.
 • הועד רשאי להחליט, באישור האסיפה הכללית, כי אחד ו/או יותר מחבריו יועסק בניהול פרויקט לצורך משימה מוגדרת בענייני העמותה לפרק זמן קצוב.
 • הועד הוא המייצג של העמותה ככלל ושל חברי העמותה כפרטים, בכל הקשור לייצוג כלפי שלטונות, מוסדות, עיריית יבנה וכל גוף או אדם לאחר קבלת אישור מוסדות העמותה המתאימים ובכל הקשור לקידום והשגת מטרות העמותה.
 • למרות האמור בסעיף משנה 22.ד., הועד לא יהיה מוסמך לייצג את חברי העמותה בנושאים פרטיים שאין להם קשר למטרות העמותה וכן הוא לא יהיה מוסמך לייצג את העמותה בכל מקרה שיש בו חשש לפגיעה בקניין פרטי ו/או במוניטין ו/או בכל זכות יסוד אחרת ע"פ חוק, של מי מחברי העמותה, באם נושא זה לא אושר ע"י האסיפה הכללית.
 • הועד יהיה רשאי להסמיך אחד או מספר בעלי תפקידים ( דוג' עו"ד ), להופיע ולייצג את העמותה בהתאם להוראות ולהחלטות הועד.

 

 1. פרוטוקול

 

 • הועד ינהל פרוטוקול מישיבותיו ומהחלטותיו.
 • הפרוטוקול ימצא בביתו של יו"ר העמותה.
 • העתק הפרוטוקול יומצא לעיון חברים בעמותה עפ"י בקשה מפורשת בכתב ליו"ר.

 

 1. ועדת ביקורת

 

 • ועדת הביקורת תתמנה ע"י האסיפה הכללית ותכלול 3 חברים.
 • ועדת הביקורת תבחר מבין חבריה יו"ר, וממלא מקום.
 • יו"ר ועדת ביקורת וממלא מקומו יהיו רשאים להשתתף בישיבות הועד.
 • לא יכהן בועדת הביקורת חבר אשר בו זמנית הוא מכהן באחד או יותר ממוסדות העמותה, ועדותיה או ועדות המשנה שלה.
 • ועדת הביקורת תמסור פרטיכל לועד העמותה על כל ביקורת אשר הועדה ביצעה, עם הערותיה והמלצותיה.
 • ועדת הביקורת תגיש דו"ח ביקורת לאסיפה הכללית.

 

 1. ועדת בוררות

 

 • תוקם ועדת בוררות אד הוק בהתאם לצורך אשר תיבחר ע"י וועד העמותה ותכלול 3 מחברי ועד העמותה ו-או מחברי העמותה.
 • במידה ואחד המועמדים יהיה משפטן, מועמדותו כחבר בועדת הבוררות תתקבל באופן אוטומטי.
 • ועדת הבוררות תבחר מבין חבריה יו"ר וממלא מקום.
 • בועדת הבוררות יוכל לכהן חבר אשר בו זמנית הינו מכהן בוועד העמותה אך לא בוועדת הביקורת.
 • זולת אם נאמר אחרת – הרי כל סכסוך הנוגע לעסקי וענייני העמותה, שיתגלע בין מוסדות העמותה, בינם לבין עצמם, או בין מוסדות העמותה לחברי העמותה, או שהיו חברי עמותה או חליפיהם של אלה ( להלן: "הצדדים" ), יידון בפני ועדת הבוררות.
 • תביעות העמותה נגד חברים בעמותה יהיו בסמכות ועדת הבוררות.
 • תקנון העמותה מהווה שטר בוררות .
 • החלטת ועדת הבוררות היא סופית ואינה ניתנת לערעור בפני אחד ממוסדות העמותה.
 • הועדה רשאית להחליט כי היא לא תדון בעניין מסוים שיובא בפניה. החליטה הועדה כאמור, לא תחול חובה על העמותה להביא את אותו העניין לבוררות.

 

 1. פירוק או מיזוג העמותה

 

 • העמותה רשאית, באסיפה הכללית, להחליט על פרוק מרצון ועל מינוי מפרק ו/או מפרקים לעמותה, או על מיזוג עם עמותה אחרת.
 • ההחלטה טעונה רוב של שני שלישים מן המצביעים באסיפה, אך לא פחות מ-100 חברי עמותה, שעליה ניתנה לכל חברי העמותה הודעה 21 ימים מראש תוך ציון כי יוצע באסיפה להחליט על פרוק העמותה ו-או מיזוגה עם עמותה אחרת.
 • תחילת הפרוק או המיזוג תהיה כעבור שבועיים מקבלת ההחלטה, זולת אם נקבע בה תאריך מאוחר יותר לעניין זה.
 • אסיפה כללית שבה אחד הנושאים הוא פירוק העמותה ו/או מיזוג העמותה עם עמותה אחרת יכולה להתבצע באמצעות הדואר, הדוא"ל, מסרון פלפוני ו-או בחירות ממוכנות אחרות, ע"פ החלטת הועד.
 • לאחר שהוחלט על פירוק ו/או מיזוג העמותה, תקבע האסיפה הכללית דרכי ביצוע לפירוק ו/או למיזוג ועל אופן השימוש בכספי ובזכויות העמותה.

 

 

 

 1. פטור, שיפוי וביטוח נושאי משרה בעמותה (נושאי המשרה=חברי הוועד)

 

 • העמותה, עפ"י הקבוע בחוק, פוטרת את נושאי המשרה מאחריותם בגין פעולותיהם למען ובעבור העמותה.
 • העמותה רשאית ויכולה לבטח את נושאי המשרה, החלטה על ביטוח זה הינה החלטה של הוועד המקיים מעת לעת.
 • עפ"י הקבוע בחוק, העמותה תשפה את נושאי המשרה, בשל חבות שנוצרה עקב פעולה סבירה ושנעשתה בתוקף היותם נושאי משרה בעמותה.
 • הפטור, השיפוי והביטוח, יחולו בדיעבד על כל נושאי המשרה שכיהנו בוועדים השונים החל מיום ה-8 ביולי 1984.

 

 1. שינוי תקנון העמותה, שמה ומטרותיה

 

 • שינוי התקנון המוצע יוצג לחברי העמותה באתר העמותה ובאמצעות דוא"ל לכל חברי העמותה ויכלול גם את עיקרי השינויים המוצעים.
 • האסיפה הכללית רשאית להחליט על שינוי תקנון העמותה, שמה ומטרותיה בהחלטת האסיפה הכללית שנתקבלה ברוב קולות הזכאים להצביע בה, (דהיינו, ברוב חברי העמותה שנכחו באסיפה הכללית).
 • החלטה על שינוי התקנון יכולה להתבצע גם באמצעות הדואר ו-או באמצעות דוא"ל ו-או בחירות ממוכנות אחרות, לכתובת העמותה עפ"י החלטת הועד.
 • החלטה על שינוי התקנון טעונה אישור רשם העמותות.
 • תוקף ההחלטה על שינוי התקנון, מיום אישור השינוי ע"י רשם העמותות.

 

 

 1. כניסה לתוקף של שינוי בתקנון

 

 • א. תוקף שינוי תקנון העמותה חל מיום אישורו ע"י רשם העמותות.
 • ב. יישומו של השינוי בתקנון יחל למחרת אשורו ע"י רשם העמותות.
 • ג. במועד הבחירות הראשונות שיחולו לאחר אישורו של השינוי בתקנון יוצג התקנון שנית לחברי העמותה הנוכחים באסיפה הכללית .
 • ד. ביטולו של התקנון הקיים ייכנס לתוקף למחרת אישור התקנון החדש.

 

 

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

תקנון העמותה הישן

לארגן ולשפר את תנאי המגורים של החברים.

לטפל בנושאים ובפעילויות הנוגעים למתן שירותים ציבוריים ואחרים מכל מין וסוג לרווחתם ונוחותם של חברי העמותה בשטח הציבורי, החינוכי, התרבותי והדתי.

1. שם העמותה שכונת נאות עידן יבנה.
2. המשרד הראשי של העמותה יהיה ברחוב כחלית 19, יבנה. 3. מטרות העמותה:-
א. שהוא לרווחתם ונוחותם של חברי העמותה בשטח בציבורי, החינוכי-תרבותי והדתי.
ב. לארגן ולפקח על פעולות ארגוניות ותרבותיות על מנת להבטיח איכות חיים טובה בשכונה.
ג. ליזום לקשור ולקיים יחסי גומלין עם גופים, מוסדות ואנשים כדי להשיג …
ד. ליזום הקמת מבנים ציבוריים במגמה לפתח פעולות תרבות, דת ומסורת, חברה חינוך ושירותים קהילתיים למיניהם.
ה. ליזום ולפתח יחסי גומלין עם מוסדות ביטחון, הג"א ואחרים על מנת להקים מבנים ציבוריים לביטחון החברים.
ו. לארגן ולייצג את כל חברי העמותה ואת כל הגופים המעונינים להצטרף אליה, ואשר אותם העמותה תסכים לצרף לשם קידום וביצוע ענייני העמותה.

לעזור לחברי העמותה בכל דרך הניתנת לביצוע על מנת לקדם את מטרות העמותה.

ז. לרשום זכויות מכירה בקרקע ובית המגורים לכל חבר עמותה אשר יעמוד בכל תנאי העמותה.
ח. בדרך כלל לעשות את כל הדרוש על מנת ליישם את מטרות העמותה.

אין העמותה ולא יהיו לעמותה כל רווחים כספיים מביצוע כל מטרות העמותה או חלקן.

4. סמכויות העמותה
לשם יישום מטרות העמותה, מוסמכת העמותה לעשות ולפעול כלהלן:-

 

א. לייצג את כל החברים בפני כל רשות ו/או גוף משפטי, מנהלי ומוניציאפלי וליתן בשם כל חבר עמותה, כל התחייבות שהיא, אשר מהווה קידום מטרות העמותה.

ב. להתקשר בחוזים עם אנשים ותאגידים לשם הגשמת מטרות העמותה.

ג. לחתום בשם חברי העמותה על כל חוזה והתחייבות שהיא, שמטרתם- ישום, ביצוע וקידום מטרות העמותה.

ד. התחייב בשמה ובשם חברי העמותה התחיבות כספיות ואחרות, הדרושות לשם ביצוע ויישום מטרות העמותה.

ה. להכשיר קרקע ולהוציא לפועל את כל העבודות הציבוריות כגון: סלילת כבישים, תיעול, ביוב, נטיעת גנים וכל הפעולות האחרות הדרושות להכשרת הקרקע ליצירת איכות חיים טובה בשכונה.

ו. ליצור לתחזק ולכלכל מוסדות וגופים ציבוריים, תרבותיים חינוכיים וספרוטיביים.

ז. ליצור קרנות מיוחדות לצורכי העמותה, לשם השגת מטרת העמותה, ובכלל זה פתיחת חשבונות בנקאיים מכל סוג שהוא, לשם שמירה על ערך כספי העמותה כמוגדר לעיל.

ח. ליזום, לנהל ו/או להשתתף במפעלים כלכליים, כספיים, מסחריים קיימים, היכולים להיות לתועלת העמותה. עד כמה שהשתתפות כזו מתאימה למטרות העמותה כמוגדר לעיל.

ט. בדרך כלל לעשות כל פעולה וליתן כל התחייבות הנחוצה לשם השגת מטרות אלו.

5. החברות בעמותה:

א. כל המשתכנים ו/או כל הרשומים במסגרת אגודת נאות עידן, לפרויקט בנה ביתך ביבנה מטעם צה"ל, יהיו מתוקף רישומם הנ"ל חברים בעמותת "נאות עידן".

ב. חבר חדש:
1. אדם שחפץ להיות חבר בעמותה, יגיש לועד בקשה בלשון זו: "אני (שם, מען ומספר ת"ז) מבקש להיות חבר בעמותת נאות עידן. מטרות העמותה ותקנונה ידועים לי. אם אתקבל כחבר בה – אני מתחייב לקיים את הוראות התקנון ואת החלטות האסיפה הכללית של העמותה"

2. ההחלטה בדבר קבלת המבקש כחבר בעמותה או אי קבלתו נתונה בידי הועד. סרב הועד לקבל את המבקש ראשי הוא לערער על הסירוב בפני האסיפה הכללית.

3. לא יכול מבקש להתקבל לעמותה אלא אם כן הינו חוכר ובעל זכויות במקרקעין ובמבנה בשכונה נווה אילן (בפרויקט בצבאי) שביבנה.

4. כל משתכני יחידות דיור יחשבו כחבר אחד בעמותה.

5. לא יכול להיות חבר עמותה קטין שגילו מתחת לגיל 18 שנה.

6. זכויות וחובות של חבר א. חבר עמותה זכאי להשתתף ולהצביע בכל אסיפה כללית, ויהיה לו קול אחד בכל הצבעה, והוא יהי זכאי לבחור ולהיבחר לועד או לועדת הביקורת. ב. חבר העמותה זכאי להשתתף בפעולות העמותה ולהנות משירותיה. ג. הועד, באישור האסיפה הכללית, ראשי לקבוע דמי חבר שתשלום יהא חובה על החברים. ד. פקיעת החברות בעמותה אינה פוטרת מסילוק התשלומים שהגיעו לעמותה מן החבר ערב פקיעת חברותו בעד התקופה שעד לפקיעת חברותו. 7. פקיעת חברות

א. החברות פוקעת:-
1. במות החבר.

2. בפרישתו מן העמותה.

3. הודעה על פרישה תינתן לועד שלושים יום מראש.

4. בהעתקת מקום מגוריו משכונת נאות עידן שביבנה.

5. בהוצאתו מן העמותה.

6. האסיפה הכללית רשאית לפי המלצת הוועד, להחליט על הוצאת החבר מן העמותה מהטעמים הבאים:

א. החבר לא שילם לעמותה את המגיע לה ממנו.

ב. החבר לא קיים הוראות התקנון או החלטות האסיפה הכללית.

ג. החבר ועל בניגוד להחלטת העמותה.

7. לא יודיע הועד לאסיפה הכללית להוציא חבר מן העמותה אלא לאחר שניתנה לו הזדמנות נאותה להשמיע טענותיו לפני הועד ולא יציע מן הטעמים האמורים בתקנות 7 א. 2-6. אלא לאחר שהיתרה בחבר ונתן לו זמן סביר לתיקון.

8. מת חבר רשאית העמותה לקבל כחבר את יורשו החוקי של המנוח, באם קטין באמצעות אפוטרופוס.

9. לא יוכל חבר לפרוש מן העמותה כל עוד לא השלים חברות של חמש שנים בעמותה מיום 30 יוני 83 כמתחייב מסעיף 2 לטופס בקשת ההצטרפות כחבר בעמותה.

8. מתן הודעות לחבר
הזמנה, דרישה, התרעה והודעות אחרות של העמותה לחבר, ינתנו לו בכתב שיימסר לו ביד או ישלח בדאר רגיל אל מעונו הרשום בפנקס החברים.

9. האסיפה הכללית א. זמן ומקום:
1. יומה, שעתה ומיקומה של האסיפה הכללית יקבע בידי היו"ר

2. האסיפה הכללית תתכנס לפחות פעם בשנה.

ב. הזמנה:

1. אסיפה כללית תכונס ע"י הוועד באמצעות הודעה לכל חבר לפחות עשרה ימים מראש, ותציין, יום, שעה, מקום וסדר יום לאסיפה.

2. פרסום יכול שיהיה באמצעות הודעה על אסיפה באמצעות לוח המודעות שבשכונה.

10. תפקידה של אסיפה כללית רגילה
א. האסיפה כללית רגילה תשמע דינים וחשבונות על פעולות הועד ועל פעולות ועדת הביקורת, תדון בהם ובדין וחשבון הכספי שהגיש לה הועד, תחליט על אישורם ותבחר בועד ובועדת הביקורת ע"פ הצורך.

ב. באסיפה הכללית ישתתפו כל חברי העמותה כולל כל מוסדותיה.

ג. האסיפה הכללית לא תפתח אלא אם כן נכחו בה 51% מחבריה לפחות. לא נתכס המנין האמור – רשאים הנוכחים להחליט ברוב קולות לקיים אסיפה בתןך שעה מן המועד שנקבע לכך בכל פורום שהתכנס.

11. יושב ראש ומזכיר

א. יו"ר הועד ישמש כיו"ר האסיפה הכללית.

ב. הועד יבחר מבין חבריו מזכיר לאסיפה.

12. החלטות

א. החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב קולות המצביעים, זולת אם החוק או התקנון זה דרשו רוב אחר לקבלו. היו הכוחות שקולים, ראשי ראש האסיפה להכריע.

ב. הועד ראשי להחליט כי עניינים מסוימים, לרבות שינוי התקנון, יועברו להכרעת חברי העמותה בדואר. חברי העמותה יתבקשו להצביע על אותם עניינים ע"י מסירת הודעה כתובה לועד. יראו הצבעה זו כאסיפה כללית לכל דבר ועניין.

13. פרוטוקול האסיפה.
מזכיר האסיפה ינהל את פרוטוקול האסיפה.

14. הועד

 

הועד הוא בין 11 חברים לפחות, שיבחר על ידי האסיפה הכללית.

15. תקופת כהונה
א. הועד יכהן מהיבחרו באסיפה כללית ועד שאסיפה כללית אחרת תבחר בועד אחר אולם בכל מקרה לא תעלה תקופת הכהונה של הועד על שנתיים ימים.

ב. חברי הועד היוצאים זכאים ויכולים להבחר לועד החדש.

16. השלמת ועד
א. נתפנה מקומו של חבר ועד – רשאים הנותרים או הנותר למנות חבר אחר של העמותה לכהן כחבר ועד עד לאסיפה הכללית הקרובה. עד למינוי כזה רשאים הנותרים הנותרים או הנותר להמשיך ולפעול כועד.

ב. חבר הועד שנבצר ממנו למלא תפקידו רשאים הנותרים או הנותר למנות חבר עמותה למלא את מקומו עד שישוב למלא תפקידו.

17. ישיבות הועד

הועד ראשי להסדיר בעצמו את מועד ישיבותיו, ההזמנה להן המניין הדרוש בהן ודרך ניהולו.

18. החלטות
א. החלטות הועד יתקבלו ברוב קולות המצביעים.

ב. החלטות הועד תהינה בתוקף עם קבלתן

ג. במידה והקולות בועד נחלקו באופן שווה, יהיה ליו"ר קול מכריע.

19. מבנה הועד

א. הועד יבחר מתוך חבריו את יו"ר העמותה, מזכיר העמותה וגזבר העמותה.

ב. כל המסמכים המחייבים את העמותה יחתמו ע"י שניים לפחות מחברי הועד, שאחד מהם הוא יו"ר הועד.

ג. לשתי חתימות אלו תתוסף חותמת העמותה אשר תחוזק אצל היו"ר.

ד. תפקידם של היו"ר, המזכיר והגזבר יקבעו ע"י הועד

20. סמכויות הועד.

א. ועד העמותה יהיה ראשי למנות וועדות משנה לביצוע תפקידים ספציפיים אשר יוטלו על ידו על הוועדות שימונו לשם כך. הוועדות אחראיות לפעולתן בפני הועד בלבד.

ב. הועד מומך להחליט על הטלת תשלום על כל חבר בעמותה. המס ישמש למימון פעולותיה השוטפות של העמותה. הועד ראשי להחליט באישור האסיפה הכללית כי אחד או יותר מחבריו יועסק בניהול ענייני העמותה בשכר.

ג. הועד הוא המייצג את העמותה כלפי השלטונות וכל גוף או אדם. הועד יהיה רשאי להסמיך אחד מבעלי התפקידים להופיע לייצג את העמותה בהתאם להוראות שתינתנה בישיבות הועד וע"י הועד.

21. פרוטוקול

א. הועד ינהל פרוטוקול מישיבותיו והחלטותיו.

ב. הפרוטוקול יוצג במשרדי העמותה ויהיה פתוח לעיון חברי העמותה.

22. ועדת ביקורת
א. ועדת הביקורת תתמנה ע"י האסיפה הכללית ותכלול חמישה חברים.

ב. ועדת הביקורת תיבחר מתוך חבריה, יושב ראש, ממלא מקום יו"ר ומזכיר.

ג. יו"ר ועדת הביקורת וממלא מקומו יהיו רשאים להשתתף בישיבות הועד.

ד. ועדת הביקורת תמסור פרטוכול לועד העמותה על הביקורת שבוצעה עם הערותיה.

23. ועדת בוררות

תוקם ועדת בוררות אשר תיבחר ע"י האסיפה הכללית ותכלול חמישה מחברי העמותה.

א. לא יכהן בועד חבר אשר באותו מועד נמנה עם ועד העמותה או עם ועדת הביקורת שלה או עם אחת מועדות המשנה של העמותה.

ב. זולת אם נאמר אחרת – הרי כל סכסוך הנוגע לעסקי העמותה, שיתגלה בין מוסדות העמותה, בינם לבין עצמם, או בין מוסדות העמותה לחברי העמותה, או שהיו חברי העמותה או חליפיהם שלאלה ידון בפני הועדה.

ג. תביעות העמותה נגד חברים יהיה בסמכות ועדת הבוררות. תקנון זה מהווה שטר בוררין. אין צד רשאי להגיש תביעה לבית המשפט אלא אם כן החליטה ועדת הבוררות שלא לדון בנושא.

ד. החלטת ועדת הבוררות היא סופית ואינה ניתנת לערעור בפני אחד ממסדות העמותה.

ה. הועדה רשאית להחליט כי היא לא תדון בעניין מסוים שיובא בפניה. החליטה הועדה כאמור – לא תחול חובה על העמותה להביא את העניין לבוררות.

24. פירוק ומיזוג האגודה
א. אסיפה כללית רשאית להחליט ע"פ המלצת הועד בלבד, ותוך מתן התראה לחברי העמותה של 30 יום ……. על פירוק העמותה, מיזוגה עם עמותה אחרת וזאת בתנאי שהצעת הפירוק או המיזוג נכללת בסדר היום ויצביעו עליה לפחות 2/3 מהמצביעים שיהוו לא פחות מ 80% של חברי העמותה במועד הראשון, וללא הגבלה באחוזי הנוכחות במועד שני שיקבע חצי שנה לפחות אחרי המועד הראשון.

ב. לאחר שהוחלט על פירוק ו/או מיזוג העמותה, יקבע הועד דרכי ביצוע המיזוג ו/או הפירוק ושימוש בכספי העמותה וזכויות העמותה.

25. שינוי תקנון העמותה
א. האסיפה הכללית רשאית להחליט על שינוי התקנון ברוב של 2/3 מן המצביעים ובלבד שהשתתפו באסיפה 51% מחברי העמותה.

ב. שינוי סעיף 26 בתקנון הדן באי אפשרות העברת זכויות בנכס, ניתן לשנות באסיפה כללית רק ברוב של 95% מחברי העמותה ובנוכחות של 95% מחברי העמותה בעת האסיפה.

26. העברת הזכויות בנכס לפני תום 5 שנים מיום 30 יוני 83 ע"פ סעיף 28 לחוזה החכירה יעשה אך ורק האישור רמנה"ס ו/או רמ"ח קצינים בח"א.

27. אסיפה מיוחדת

א. אסיפה כללית מיוחדת תתכנס לפי דרישת 10% של החברים מחברי העמותה.

ב. לאסיפה הכללית המיוחדת יהיו אותם סמכויות ודרך ניהול זהה לזו של אסיפה כללית רגילה

 


דילוג לתוכן